Genel Kurul Çağrı İlanı

 

                                                                                     TOKAT İLİ
                                               DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
                                                           OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Tokat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Ocak 2022( pazar günü) tarihinde saat 10:00 da Geyras Mahallesi Sivas Caddesi İşeri Petrol Tesisleri Yakut ve/veya Mavi Salonlarında aşağıdaki gündem maddeleri ile Birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren Asıl Üyelerin katılımlarıyla yapılacaktır, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Ocak 2022 (Pazar günü) aynı yer ve saatte yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 

                                                                                                 Turan SALDIRICIER
                                                                                                Yönetim Kurulu Adına
                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ                                                                     

 1. Açılış ve yoklama.                                    
 2. Divanın oluşturulması,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 4. Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
 6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
 7. 2018-2019-2020-2021 yılları Gelir Gider tabloları ve bilançolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,
 8. Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,
 9. 2022-2023-2024-2025 yıllarına ait Tahmini Bütçelerin oylanması, ihtiyaca ve gelişen durumlara göre bütçede değişiklik yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verilmesine,
 10. Birlikte çalıştırılacak personelin kadroları, nitelikleri, işe alınmaları, işten çıkartılmaları ve ücretlerinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Kredi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak üzere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödenme şekli ve miktarlarını tespit etmek ve Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için bankalar ile uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerden borç almaya, kredi kullanmaya ve alınacak borç miktarları ile koşulları belirlemek ve gerekli teminat ve ipotekleri vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 12. Canlı ve cansız demirbaşların terkini, her türlü kiralama ve hizmet satın alımı ve Zirai alet/makine alımı konularında karar almak ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 13. Danışmanlık hizmeti verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 14. Devlet tarafından yetiştiricilere yapılacak olan damızlık, süt, et, tarımsal danışmanlık  v.b desteklemeler de yetiştiriciler adına hak edişin yapılması, ödemelerin doğrudan birlik aracılığı ile yapılması, ödemelerin alınıp yetiştiricilerin Birliğe olan yıllık aidat, soy kütüğü, ön soy kütüğü, küpe ve küpeleme uygulama ücreti, Devlet tarafından yetiştiriciden tahsil edilerek döner sermayeye yatırılması istenilen ücretlerin ve diğer mal hizmet ücretlerinin kesildikten sonra kalan tutarın yetiştiricilere ödenmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmaya ve icmalleri hazırlamaya Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklı Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesinden birliğimize gelen proje ödeneğinden % 20’i geçmemek üzere her yıl kesinti yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 2. Birliğimizin üyelerimiz adına toplu veya bireysel yapılan hayvancılık, aşı vb. toplu destekleme müracaatlarında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl-İlçe Müdürlükleri döner sermaye işletme saymanlığına ödenen dosya bedeli miktarının üyelerimiz adına gelen desteklemelerden kesilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 3. Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi ve üyelerden alınacak muvafakatname ile hizmet bedeli tutarlarının Ziraat Bankalarından kesinti yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 4. Ziraat Bankaları’nın Birliklere süspansiyonlu kredileri kaldırması sebebiyle Birlikler zarara uğramaktadır. Bu sebeple Yönetim Kurulu Üyelerinin Birlik işlerinde kullanacakları krediyi birlik bütçesine katmak şartıyla, Birlik tarafından ödenmesi,
 5. Birlik bünyesinde kurulmuş olan damızlık koç teke üretim tesisine öncelikli olarak birlik üyelerine damızlık hayvan satışının yapılması için her ırktan damızlık erkek ve dişi koyun keçi alım satımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Birlik üyelerine ait hayvanların ve diğer çıktıların (et, süt, yapağı vb.) birlik aracılığı ile pazarlanması ve Birlik üyelerine ait hayvanların beslenmesi ile ilgili her türlü girdi alımı ve satılması ile yem bitkileri tohumları, damızlık materyal alet ve ekipmanları ile süt sağım sistemleri, kırkım makineleri, süt soğutma tankları ve toplama merkezlerinin vb. ihtiyaçların sağlanması ve dağıtılması ve Birlik Üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve üstün verimli ırk çalışmalarını yürütmek üzere; yurt içinden ve yurtdışından alımlarla damızlık sürüsü oluşturulmasına, oluşturulacak sürüye her ırktan koyun keçi alınmasına ve bu sürüden öncelikli olarak birlik üyelerine damızlık hayvan satışının yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Merkez Birliği, üniversiteler, ziraat ve veteriner fakülteleri, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerin ortaklaşa hazırladıkları ıslah programları ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi, uygulanması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulacak personelin sayısının tespiti, işe alınması ve işten çıkarılması, ücretlerinin belirlenmesi ile finansı konularında karar almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yurt içi ve yurt dışı  seminer, fuar ve eğitim ile ilgili faaliyetlere katılım sağlanması ve tahmini bütçede belirlenen oranda harcama yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Tahmini bütçedeki oranları geçmemek kaydıyla yönetim kuruluna temsil ağırlama giderleri kullanma yetkisinin verilmesi.
 10. Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde aynı amaca yönelik şirket kurmaya veya kurulmuş olan şirkete ortak olmaya ve bu şirketlerin kuruluşu ve ortak olunması için ortaklık paylarını belirlemeye ve gerekli olan iş ve işlemleri yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Birliğimiz tarafından kurulacak iktisadi işletmenin ve birliğimizin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda aralarında borç alıp borç vermesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Birlik konuları ile ilgili olarak Kırsal Kalkınma Projesi hazırlatarak konu ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya; Kırsal Kalkınma Projesi amacıyla veya damızlık çiftlikleri ve hayvan pazarı kurmak  maksadıyla, mandıra, mezbaha, laboratuar, hayvan hastanesi, yem fabrikası, silaj paketleme veya birlik çalışma konuları için satış yerleri ve şube binalarının veya arsalarının alınması için pazarlık usulünün takip edilerek alınmasına ve alınacak gayri menkulün niteliğini belirlemeye ve bu işlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkındaki iş ve işlemleri yapmaya ve yaptırmaya ve Birlik konuları ile ilgili imalat ve inşaat işlerinin teklif alma usulü ile yapılması ve ihtiyaç halinde bu konular için kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi

 

 1. Tüm resmi ve hususi daireler, idareler, Bankalar, Kuruluşlar, Firmalar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı, borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname ,sözleşme, taahhüt ve işlemleri yapmak, gayrimenkul alma, satma, kiralama, kiraya verme, tapuda ferağ takrirlerini verme ve alma kira sözleşmelerini tanzim ve fesih etme, motorlu araç satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, bilumum resmi ve hususi makam ve merciler nezdinde ki iş ve işlemleri yapma, vekil tayin ve azline, mahkemelerdeki, icra dairelerindeki iş ve işlemleri yapma, Bankalarda hesap açma, para çekme ve yatırma, kredi talebinde bulunma, kredi kullanma, teminat alma, teminat verme, borçlanma, sözleşmeleri imzalama, uygulanacak Ortaklar Mülkiyetinde projeleri için ortaklara kefil olma hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 2. Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla tarımsal kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yetiştiriciler, ilgili kuruluş ve uzmanların katılımıyla il birliğimiz bünyesinde iştişare kurulu oluşturulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 3. Yetiştiricilere birlik aracılığıyla yapılacak tüm ödemelerde üyenin yazılı talebi durumunda sebebine bakılmaksızın 3 üncü kişi ve kurumlara para aktarımı yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 4. Ana sözleşmede belirtilen hükümler doğrultusunda Üye Giriş Aidatı, Yıllık Aidat, Soy kütüğü ve Aday üyeler için ön soy kütüğü, güncelleme ve veri kayıt hizmet bedelinin belirlenmesi ve her yıl günün şartlarına göre yapılabilecek artış hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 5. Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan veya yaptırılacak olan küpe ve uygulama ücretleri, aşılama, ilaç, kırkım, tasdik ücreti vb. hizmetlerle ilgili olarak hizmet bedellerinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların (gündelik ve konaklama) belirlenmesi,
 7. Birlik Hizmetlerinin yürütülmesi için Her türlü demirbaş, araç, menkul, gayrimenkul alımı ve kiralama için Tokat merkez ilçe ve ilçelerinde satın almak için azami fiyat 1.500,00TL(bir milyon beşyüz bin tl) aynı bölgelerden kiralama için 500.000TL (beşyüz bin TL) bedel ile alınması ve kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. İhtiyaç halinde banka ve finans kuruluşlarından kredi sağlanması, ipotek verilmesi için araçlar, damızlık  koç teke üretim istasyonu, kızılkaya köyündeki birliğe ait arazinin gösterilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 9. Birliğin gelir gider farklarının kullanılması ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin belirlenmesi.
 11. Dilek ve temenniler.
 12. Kapanış.