1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu

(3476 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Dahil)

Kanun No : 1163

Kabul Tarihi : 24.4.1969

Kanun No : 3476

Kabul Tarihi : 6.10.1988

BİRİNCİ BÖLÜM (KOOPERATÎF VE KURULUŞU)

TARİF

Madde 1- Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.

KURULUŞ-MUTEBERLÎK ŞARTLARI-ÎSÎM KULLANMA YETKÎSÎ

Madde 2- Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur. Anasözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşrnelerinde .ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.Sermaye miktarı ınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.Kooperatifler ve üst kuruluşlarının ünvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez. Bu fıkraya aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

ÎZÎN VERME, TESCÎL VE İLAN

Madde 3- Anasözleşme, ilgili Bakanlığa verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve ilân olunacak hususlar şunlardır :

1- Anasözleşme tarihi,

2- Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi,

3- Kooperatifin ünvanı ve merkezi,

4- Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,

5- Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu,

6- Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,

7- Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği-

8- Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,

9- Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği,

10- Kooperatifin şubeleri : Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.İlgili Bakanlık, anasözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek kooperatifin kuruluşuna izin vermekten kaçınamaz.

Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır.

ANASÖZLEŞMEYE KONACAK HÜKÜMLER :

Mecburi Hükümler :

Madde 4- Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması gerektir.

1- Kooperatifin adı ve merkezi,

2- Kooperatifin amacı ve çalışma konulan,

3- Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

4- Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,

5- Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları

6- - Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

7- Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,

8- Kooperatifin temsiline ait hükümler

9- Yıllık gelir-gider farklarının, hesaplanma ve kullanma şekilleri

10-Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,

II- İhtiyari hükümler : Madde 5-Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;

1- Anasözleşme tarihi,

2- Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar,

3- Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri

4- Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler,

5- Kooperatifin süresi,

III- Yorumlayıcı hükümler :

Madde 6-5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.

1- Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.

2- Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyla sınırlıdır.

TÜZEL KÎŞÎLÎĞÎN KAZANILMASI VE SORUMLULUK

Madde 7-Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.Tescilden önce kooperatif namına işlem yapanlar bunlar-dan şahsen ve zincirleme olarak sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM (ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ)

Ortaklığa girme Şartları ve ortak sayısı:

Madde 8-Kooperatif ortaklığına girmek için gerçek kişilerin medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmaları gerekir.Ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümlerini bütün hak ve ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile kooperatif yönetim kuruluna başvurur-lar. Kooperatif, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, bu yü-kümlerin yazılı olarak kabul edilmesi halinde değer taşır. Yönetim Kurulu; ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundadır. Bu fıkraya aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşların yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve elli-bin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Yapı kooperatiflerinde konut, işyeri ve ortak sayısı genel kurulca belirlenir. Yönetim kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez. Bu fıkraya aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları fiilin önem ve mahiyetine göre üç aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

II- Tüzel kişilerin ortaklığı :Madde 9-Özel îdareler, belediyeler, köyler gibi kamu tüzel kişileri ile cemiyetler ve dernekler, kamu iktisadi teşebbüs-leri ve ooperatifler, amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olur, önderlik eder ve ortak olabilirler.

ORTAKLlĞlN SONA ERMESİ

I- Ortaklıktan çıkma serbestisi-tazminat :

Madde 10-Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak isteyen ortağın, muhik bir tazminat ödemesine dahi hüküm anasözleşmeye konulabilir.

II- Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması :

Madde 11-Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için sınırlandırılabilir. Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda anasözleşmeye hüküm konulabilir. Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamayacağına dair bağlamalar hükümsüzdür.

III- Bildirme süresi ve çıkma zamanı :

Madde 12-Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edilebilir.

IV- Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma :

Madde 13-Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen bir ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

V- Ortağın ölümü ve ortaklığın devri :

Madde 14-Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalmaları sağlanabilir. Ortaklık devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder.

VI- Görev veya hizmetin bitmesi, taĢınmaz mal veya iĢletme karĢılığı ortaklık :

Madde 15-Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar. Bu halde Anasözleşmeye hüküm konulmak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir. Ortaklık sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı hakların kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletilmesine bağlanabilir. Bu gibi hallerde taşınmaz malın mülkiyetinin veya işletmenin üçüncü şahıslara devir veya temliki ile ortaklık sıfatının bir hak olarak yeni malike veya işletmeyi alana geçebileceğini anasözleşme hüküm altına alabilir. Taşınmaz mala ait bu şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu yoldan meşruhat verilmesine bağlıdır.

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA ESASLARI VE ÎTÎRAZ Madde 16-Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilir. Ortaklar anasözleşmede açıkça gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Bu fıkraya aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yöne-tim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar hapis ve ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasözleşme, çıkarılanın genel kurula baş-vurma hakkı saklı kalmak üzere bu hususta yönetim kurulunu da yetkili kılabilir. Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi ortaklar defterine de yazılır. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir. Tebliğ edilen karar, yönetim kurulunca verilmiş ise, ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhi-ne itiraz davası açılamaz. îtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye baş-vurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir.Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yeri-ne yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. Bu fıkra-ya aykırı hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları fiilin önem ve mahiyetine göre üç aydan iki yıla kadar hapis ve yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

KOOPERATİFTEN ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA SÜRESÎ VE YÜKÜMLÜLÜK

Madde 17-Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçılarının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu ana-sözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilançosuna göre hesaplanır.Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler anasözleşmede daha kısa bir süre tespit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları isteyebilecekleri günden başlıyarak beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Çıkan ve çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ORTAKLARIN HAK VE ÖDEVLERİ) ORTAKLIK SENEDÎ

Madde 18-Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin ünvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkisi olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. imzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkûr senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece beyyine vesikası hükmündedir.

ORTAKLIK PAYLARI - ŞAHSÎ ALACAKLILAR Madde 19-Kooperatife.giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. Anasözleşme, en yüksek had tespit ederek bir ortak tarafından bu had dahilinde birden fazla pay alınmasına cevaz verebilir. Bir ortaklık payının değeri 10.000.- liradır. Kooperatife girenler en çok 1.000 pay taahhüt edebilirler. Kooperatif üst kuruluşuna iştirak edenler ise en az 50 pay taahhüt ederler. Bir ortaklık payının değeri Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 katına kadar artırılabilir. Bir kaç pay bir ortaklık senedinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 10.000.- lira itibar olunur.Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre kredi talepleri bankalarca müesseselerce veya şirketlerce öncelikle karşılanır. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım faaliyetleri, ilgili bakanlıkça düzenlenen yönetmelik esasları dahilinde, bütçeden ayrılacak ödenekler yoluyla verilecek düşük faizli kredilerle desteklenir. Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak ortağa ait faiz ve gelir-gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler.

AYNÎ SERMAYE

Madde 20-Ayn nevinden sermaye konması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi veya aynları devralması anasözleşme ile kabul edilebilir.

1- Değer biçme, bilirkişi :

Madde 21-Anasözleşmede aynların değeri tespit edilmemiş ise, bu tespit kurucular tarafından toplantıya çağırılâcak ilk ge-nel kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır.Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nevinden sermaye koymaları halinde bu çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün olmayan hallerde bilirkişinin seçim?sulh hukuk mahkemesinden istenir.Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde mahalli sulh hukuk mahkemesine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar kesindir.

2- Karar nisabı, raporların kabulü : Madde 22-21 inci madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip verdikten sonra yapılacak gene kurul toplantısında, konu görüşülür. Çağrı mektuplarına bilirkişi raporunun bir örneği eklenir. Ortak sayısının en az yarısının asaleten ve temsilen toplantıda bulunması şartıyla bilirkişi raporları okunup incelendikten ve gereğinde ayn nevinden sermaye koyan kimselerin ve devralıacak işletmenin veya aynların sahibinin açıklamaları dinlendikten sonra değerlerinin aynen kabul veya reddine, yahut ilgililerin muvafakatiyle değerlendirilmesine çoğunlukla karar verilir.

HAK VE VECÎBELERDE EŞÎTLÎK

Madde 23-Ortaklar bu kanunun kabul ettiği esaslar dahilinde hak ve vecibelerde eşittirler

1- Bilgi edinmek hakkı, bilânço :

Madde 24-Yönetim kurulunun gelir-gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilânço ve denetçilerin 66 ıncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutulur. Talep eden ortaklara bilânço ve gelir-gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi mecburidir.Ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözleşme veya kooperatif organlarından birinin kararıyla bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz.

2- Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza :

Madde 25-Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. încelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiçbir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymayan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikâyeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi bir yıla kadar hapis veya 15.001iradan 300.000 liraya kadar ağır para cezasıyla veya her ikisiyle birlikte cezalandırılır.

3- Genel kurul toplantılarına katılma hakkı :

Madde 26-Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Yapı kooperatiflerinde genel kurul toplantılarına katılmak için bu şart aranmaz.

ORTAKLARIN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI

I- Süre ve ortaklığın yokolması :

Madde 27-Ortakların yüklendikleri paylar için ödeyebilecekleri para tutarını anasözleşme belirtir. Kooperatif sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilanla ve münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi alâkalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.

II- Kooperatifin sorumluluğu :

Madde 28-Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif,alacaklılarına karşı yalnız mamelekiyle sorumludur.

1- Sınırsız Sorumluluk :

Madde 29-Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması ha-linde alacaklarını tamamen sağlayamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortaklan zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu olurlar.

2- Sınırlı Sorumluluk :

Madde 30-Anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının

tutarı ile orantılı olarak da gösterilebilir.İflâsın sonuna kadar bu sorumluk iflâs idaresi tarafından ileri sürülür.

3- Ek ödeme yüklemi :

Madde 31-Anasözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak,ek ödemelerin yalnız bilânço açıklarını kapatmada kullanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız olabileceği gibi belirli miktarlarla veya iş hacmi ile veya paylarla orantılı olarak sınırlandırılabilir. Kooperatifin iflası halinde ek ödemeleri isteme hakkı iflâs idaresinindir.

4- Caiz olmayan sınırlama :

Madde 32-Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bazı ortak gruplarına yükleyen anasözleşme hükümleri muteber değildir.

5- îflâs halinde usul :

Madde 33-Ortakları şahsen sorumlu bulunan veya ek öde-melerle yükümlü olan bir kooperatifin iflâsı halinde, iflâs idaresi sıra cetvelini düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden ister. Tahsil olunamayan meblağlar diğer ortaklar arasında bölüşülür. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir.Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. Ortakların geçici olarak tespit olunan borçlarıyla pay cetveli aleyhine İcra ve îflâs Kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

6- Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi :

Madde 34-Ortakların sorumluluğu ve ek ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler ancak anasözleşmenin tadili ile mümkündür. Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması veya bunların artırılması, bu husustaki kararın tescili ile kooperatifin bütün alacakları lehine hüküm ifade eder. Sorumluluğun azaltılması hakkındaki kararlar, tescilden evvel doğmuş borçları kapsamaz.

7- Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu :

Madde 35-Ortakları şahsen sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez.

8- Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk :

Madde 36-Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir sebeple kooperatiften ayrılışının kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl veya anasözleşme ile tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflâs ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz. Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de mevcut olmakta devam eder. Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlayarak bir yıl veya anasözleşmede tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatifin iflâsının açılmasına karar veril-mesi halinde ortaklar aynı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar.

9- Sorumlulukta zamanaşımı :

Madde 37-Alacaklıların, ortakların şahsi sorumluluklarından doğan isteme hakları, daha önce kanuni bir hüküm gereğince düşmedikçe iflâs işlemlerinin sona ermesinden başlayarak daha bir yıl süre ile alacaklılardan her biri tarafından ileri sürülebilir.Ortakların birbirine olan rücu hakları da bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan başlamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına uğrar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (KOOPERATİF HESAPLARI) GELÎR-GlDER FARKLARI-BÖLÜNMESÎ VE PAYLARA FAÎZ VERÎLMESÎ

Madde 38-Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan muamelelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı gelir-gider farkı olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir. Gelir-gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların muameleleri oranında yapılır.Gelir-gider farkının en az % 50'si ortaklara dağıtıldıktan sonra, ortakların sermaye paylarına genel kurul kararı ile Devlet Tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere faiz ödenebileceği anasözleşme ile hükme bağlanabilir.Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasılanın ortaklara sermaye payları oranında dağıtılabileceği anasözleşmede hükme bağlanabilir. Dağıtılmadığı takdirde, bunlar kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır. Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların kafi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylarıyla karşılanır. Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz.

YEDEK AKÇE AYRIMI

Madde 39-Gelir-gider farkının en az % 10'u yedek akçeye kooperatif üst kuruluşlarında ise buna ilaveten en az % 5'i fevkalâde yedek akçeye ayrılmadıkça ortaklara dağıtım yapılmaz. Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anasözleşmeye konacak hükümler muteber değildir.

ORTAK VE PERSONEL ÎÇÎN YARDIM FONLARI

Madde 40-Anasözleşme gerek kooperatifin memurları ile işçileri gerekse kooperatifin ortakları için yardım kuruluşları vücuda getirmek ve bunları işletmek amacı ile yardım fonları kurulmasını hüküm altına alabilir.Yardım amacı için ayrılan kıymetler belirli ise, bunlar kooperatifin mamelekinden ayrılarak tahsis edildiği amaçlar için kullanılmak üzere özel bir hesaba alınır.

GELÎR-GÎDER FARKINDAN ÎLK AYRILACAK FON-LAR

Madde 41-Bölünecek gelir-gider farkından ilk önce yedek akçe ile kanun veya anasözleşme gereğince kurulan diğer fonlara yatırılacak paralar ayrılır.Yedek akçelerin ve özel fonların kullanılış şekli ve şartları anasözleşmede gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM (KOOPERATİF ORGANLARI)

GENEL KURUL

I- Yetki : Madde 42-Genel kurul bütün ortaklar temsil eden organdır.Genel Kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez.

ir.

1- Anasözleşmeyi değiştirmek,

2- Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,

3- İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir-gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

4- Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek,

5- Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek.

6- Gayrimenkul alımında ve satımında tak edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğıni, yerini ve azami fiyatını, satılacak , gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

7- İmalât ve inşaat işlerinin yaptırılma yöntemini belirlemek

8- Yapı kooperatiflerinde; kooperatifin ortak sayısı ile yapılacak konut veya işyeri sayısını tespit etmek

II- Çağrı :

1- Çağrıya yetkisi olanlar :

Madde 43-Yönetim kurulu veya anasözleşme ile bu husus-yetkili kılınan diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde ilgili bakanlık genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

2- Ortakların isteği, bakanlıkların çağrısı, mahkemenin izni:

Madde 44-Dört ortaktan az olmamak kaydiyle ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu bu isteği en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya ilgili bakanlık tarafından, genel kurul toplantıya çağrılabilir.Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler.

3- ġekil :

Madde 45-Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır.Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur Genel kurulu olağan toplantıya çağırmayan yönetim kurulu üyeleri fiilin önem ve mahiyetine göre bir aydan altı aya kadar ha-pis ve ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile Cezalandırılırlar.Genel kurul, anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. Toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir. Ancak yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4 ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları şarttır. Genel kurul toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce ilgili bakanlığa ve mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilen başkan ve üyeler tarafından sağlanır.

III- Gündem :

Madde 46-Toplantı çağrısına ve ilâna gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi bahis konusu ise, yapılacak ilânda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

IV- Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali :

Madde 47-Kooperatifin bütün ortaklan toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması gereklidir.

V- Oy hakkı :

1- Genel olarak :

Madde 48-Genel kurulda her ortak yalnız bir oy'a sahiptir.

2- Temsil :

Madde 49-Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle genel kurul toplantısında oy'unu başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak genel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez.Üye sayısı 1.000'in üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile her ortağın en çok 9 olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

3- Oy'a katılamayacaklar :

Madde 50-Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar yönetim kurulunun ibrasına ail kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz. Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz.

VI- Kararlar : 1- Genel olarak :

Madde 51-Kanun veya anasözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anasözleşme, bu kararların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir.

 

 

Yönetmelik

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ıslah programlarının yapılması,”ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere yetiştirme, üretim ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların oluşturdukları birlikleri,

c) Birlik şubesi: Potansiyeli olan ilçelerde oluşturulan ve yetiştirici birliği adına birlik faaliyetlerini yürüten alt birimleri,

ç) Genetik materyal: Damızlık hayvan, sperma, ovum, embriyo, larva ve ana arı gibi biyolojik materyalleri,

d) Hayvan gen kaynakları: Türkiye’ye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve yabani hayvan türünü, alt türünü, ırkını, tipini, ekotipini ve topluluklarını,

e) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu nitelikli damızlıklar elde etmek amacıyla ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla yapılan programı,

f) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

g) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

ğ) Kayıt sistemi: Islah programına yönelik olarak tür bazında tutulan kayıt sistemini,

h) Merkez birliği: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ülke genelinde faaliyet yürütecek her türden hayvan için ayrı ayrı kurulmuş üst birlikleri,

ı) Ön soy kütüğü: Sadece yetiştirme kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini, küçükbaş hayvanlar için ise sürü kaydının tutulduğu kayıt sistemini,

i) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

j) Yetiştirici: Islah amacına yönelik damızlık hayvan ve koruma amaçlı yerli ırk yetiştiren, hayvansal üretimde bulunan kişi, kuruluş ve kurumları,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (g) ve (k) bentleri aşağıdakişekilde değiştirilmiş, (m) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini yürütmek,”

“e) Yurt içinden veya gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi hayvan, sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ve benzeri ıslah materyalleriniüretmek için Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkân veren sistemler geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek, araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak,”

“f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,”

“g) Üyelerce yetiştirilen damızlık hayvanların satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,”

“k) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Islah, yetiştirme ve pazarlama amacı ile tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi kooperatif nitelikli birlikler kurulabilir. Bir birliğin kurulabilmesi için aynı tür, ırk veya hattan hayvanlarla çalışan, kuruluş belgesinde belirlenen üyelik şartlarını haiz yedi yetiştiricinin bağlı bulundukları il müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekir. Kuruluş izni alan birlik kuruluş belgesi özetini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlatır ve kuruluş belgesinde belirlenen süre içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar. İlk olağan genel kurulunu yapan birlik 1 inci maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine başlar. Birliğin çalışma adresi kuruluş belgesinde belirlenir. Ancak potansiyeli olan ilçelerde şube açılabilir.

(2) Bir ilde aynı tür, ırk veya hat için ıslah amacına yönelik yalnız bir birlik kurulabilir.

(3) Üyelik şartları kuruluş belgesinde belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Hazırlanan kuruluş belgesi il müdürlüğüne verilir. Müracaatın Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygunluğu il müdürlüğünce onaylandıktan sonra birlik merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. İl müdürlüğü başvuruyu değerlendirme işlemini bir ay içerisinde sonuçlandırır. Kuruluş belgesi ile ilgili tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır:

a) Kuruluş belgesi tarihi.

b) Birliğin amacı, konusu.

c) Birliğin unvanı ve merkezi.

ç) Giriş aidatı tutarı, ödeme şekli ve üyelerin sorumluluk durumu.

d) Birliğin ne suretle temsil olunacağı, denetleneceği ve organların yetki, sorumluluk ve seçim tarzları.

e) Yönetim kurulu üyeleriyle birliği temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları.

f) Birliğin yapacağı ilanların şekli ve kuruluş belgesinde bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarınınüyelere ne suretle bildirileceği.

g) Üyelik sıfatını kazandıran ve kaybedilen haller.

(2) Birlikler, lüzum gördükleri takdirde il içinde şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulunduğu ilde ticaret siciline tescil olunurlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birliğin sermayesi üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatlarından oluşur. Giriş aidatı ve yıllık aidat artırımları genel kurul kararı ile tespit olunur. Yapılacak artırımlara ilişkin düzenlemeler kuruluş belgesinde belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel kurulca belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir. Gerçek ve tüzel kişilerden bağış ve yardım kabul edebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Üyelerin sorumluluğu kuruluş belgesinde belirlenir.

(2) Birlik, kuruluş belgesinde aksine hüküm yoksa borçlarından dolayı alacaklılara karşı mal varlığı ve tüm aktifleriyle sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “organları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi “Kuruluş belgesinde belirlenmek üzere genel kurulun görevleri şunlardır:” şeklinde ve (a), (b), (f), (n) ile (ş)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (v) bentleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ile tasfiye kurulunu seçmek,”

“b) Yönetim kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyeleri faaliyet raporlarını, gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu ibra etmek veya etmemek,”

“f) Kuruluş belgesinde yapılacak değişiklikleri önermek, Bakanlıkça hazırlanmış kuruluş belgesi değişikliklerini kabul etmek,”

“n) Yönetim kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar vermek,”

“ş) Gerekli hallerde yönetim kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarını belirlemek ve uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kuruluş belgesinde aykırı bir hüküm bulunmadıkça, olağan genel kurul, yönetim kurulunun daveti üzerine her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde yılda bir defa yapılması zorunludur. Genel kurul üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, en geç otuz gün içerisinde ikinci toplantı yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yönetim kurulu veya kuruluş belgesi ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu, üyesi olduğu merkez birliği ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde Bakanlık genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

(2) Dört üyeden az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine Genel Kurul toplantıyaçağrılır.

(3) Yönetim kurulu, üyeleri toplantıya çağırma isteğini en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Bakanlık tarafından olağanüstü genel kurul toplantı çağrısıyapılır.

(4) Genel kurul toplantıya çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, kuruluş belgesinde gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır.”

“(4) Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak birliğe kayıtlı üyelerin en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan üyeler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve Kanun, kuruluş belgesi ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırıolduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.”

“(5) Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Kanun veya kuruluş belgesinde aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.

(2) Birliğin dağılması ve kuruluş belgesinin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3'ü çoğunluğu gereklidir. Kuruluş belgesinde, bu kararların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler konulabilir. Genel kurulda verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile merkez birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanmasıhalinde açık, birden fazla listede toplanması halinde ise gizli oyla yapılır. Ancak üye sayısı 500’den fazla olan birliklerin seçimleri gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Birliklerin organ seçimlerinde her üye en fazla bir üyeyi temsilen oy kullanabilir. Kuruluş belgesinin bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar, hazır bulunanlar listesini imzalayan üyelere verilir. Üyelerin imzaları divan tarafından Bakanlık temsilcisinin gözetiminde, Bakanlık temsilcisinin genel kurula gelmemesi durumunda divanın gözetiminde kontrol edilerek oylarınıseçim sandığına atarlar. Kullanılan oylar sayılır. Katılanlara göre oyların fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan, fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş beşinci fıkrasının (b) bendindeki “sahtekarlık” ibaresi “sahtecilik”, (e) bendindeki “Islah amaçlı başka bir birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak” ibaresi “Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde yönetim kuruluüyesi olmamak,” sekizinci fıkrasındaki, “boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine” ibaresinden sonra gelen “Yönetim”ibaresi “Denetleme” şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Birlik yönetim kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından üyeleri arasından seçilen, en az üç asıl üye ile üçyedek üyeden oluşur. Üst sınır kuruluş belgesinde belirlenir.”

“(9) Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde başkan olarak görev yapanlar yönetim kurulu başkanıolamaz.”

“(11) Birlik yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu birliklerin hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıklarıvakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekildeücretli görev alamazlar.”

“(12) Onbirinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen birliklerin yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonraonbirinci fıkradaki diğer görevleri edinen birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.”

“(13) Birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eşve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu Birlikler ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıklarıvakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekildeücretli olarak işe alınamazlar.”

“(14) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.”

“(15) Onbirinci fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu fıkranın yürürlü